Charakteristika školy

 • Naše škola se nachází v klidné části Prahy 4 nedaleko parku Jezerka a s výbornou dostupností MHD. V okolí školy jsou autobusové zastávky a metro Pankrác.
 • Budova školy byla postavena v roce 1956. Škola se stala právním subjektem od 22.9.1994 a 17.9.2009 došlo ke sloučení Základní školy Sdružení s Mateřskou školou Družstevní ochoz. Celý komplex se skládá ze tří budov. Hlavní budova základní školy má suterén, přízemí a tři patra. V levém křídle je školní jídelna, školní družina a třídy s aktivizačními prvky výuky, v pravém křídle je tělocvična, cvičná kuchyňka, keramická dílna a divadélko.
 • Mateřská škola se nachází ve dvou budovách- hlavní budova a pavilónek.
 • Ke škole patří oplocený školní pozemek se zahradou a hřištěm. Zapojili jsme se do přípravy revitalizace zahrady a výstavby hřiště a předali našemu zřizovateli. V současné chvíli netrpělivě očekáváme rozhodnutí o zahájení revitalizace zahrady na pozemku školy.
 • Máme 21 tříd na základní škole, 6 oddělení ve školní družině a 6 oddělení v mateřské škole.
 • Vytvořili jsme školní vzdělávací program „Společně do života“, který je zaměřen na výuku anglického jazyka od 1. třídy a německého a španělského jazyka od 7. třídy, dramatickou a pohybovou výchovu, třídy s prvky tvořivé školy a s prvky pedagogiky Marie Montessori, výuku informatiky od 2. třídy, environmentální výchovu, plavání 3.-4.třídy, podzimní a jarní projektový týden, výuka angličtiny probíhá s českým učitelem a s rodilou mluvčí.
 • Spolupracujeme se sdružením META, u žáků s OMJ probíhá třikrát v týdnu výuka češtiny pro cizince.
 • Učitelé a žáci školy se zapojují do mnoha akcí (projektové týdny, filmová noc, vánoční koncert, vánoční trhy, Noc s Andersenem, Den masek, Den solidarity, Adopce na dálku, peer programy žákovského parlamentu, dopravní výchova, zahradní slavnost, slavnostní oběd na závěr se žáky 9. tříd, zdarma víkendový kroužek.
 • Naše škola nabízí spoustu rozmanitých kroužků. V minulém školním roce navštívili žáci 2.stupně v rámci jazykových dovedností Velkou Británii, v letošním roce se chystají do Skotska.
 • Jedním z hlavních cílů vzdělávání je rozvinout studijní dovednosti žáka, respektování jeho osobního maxima a individuální potřeby => profil absolventa !

K přednostem školy patří:

 • Kvalifikovaní učitelé, stabilizovaný pedagogický sbor
 • Školní psycholog, speciální pedagog
 • Velký výběr finančně dostupných mimoškolních aktivit (kroužky)
 • Individuální přístup – IVP, konzultace, žákovské konzultace s učitelem, asistent pedagog
 • Výuka anglického jazyka od 1. třídy 2 hodiny týdně, konverzace AJ v rámci učebního plánu s rodilou mluvčí
 • Velký pozemek u školy - prostorná zahrada
 • Třída s dramatickou a pohybovou výchovou
 • Třída s aktivizačními prvky výuky
 • Integrační program pro budoucí prvňáčky „ŠKOLA NANEČISTO"
 • Přípravná třída
 • Ve školní jídelně možnost výběru ze dvou jídel (jedno zdravá výživa)
 • 2 počítačové učebny a 12 interaktivních tabulí
 • Výuka IT programu pro 1. stupeň Mount Blue (psaní deseti) a pro 2. stupeň Edu-learning (Word, Excel, Power Point), každý žák může získat znalostní certifikát.
 • Výchova dětí ke vztahu k přírodě (environmentální výchova)
 • Pořádáme školy v přírodě, lyžařský výcvik, zimní tábor v době jarních prázdnin, jazykové pobyty ve Velké Británii, ve Skotsku
 • Plavání pro 3.-4.třídy

Něco málo o dramatické výchově ( 1. - 5. ročník):

Marie Pavlovská dramatickou výchovu vymezuje jako „pedagogickou disciplínu, která v procesu učení klade důraz na jednání a aktivitu, využívá přímého prožitku a vlastní zkušenosti v jednání, úzce souvisí s dramatickým uměním, neboť využívá jeho prostředků a postupů k splnění svých cílů, tzn. vychovat člověka tvořivého, vnímavého, citlivého, empatického, schopného kontaktu a slovní i mimoslovní komunikace, člověka kulturního, člověka, který se umí orientovat v běžných i méně běžných životních situacích a mezilidských vztazích, který se umí rozhodovat a jednat svobodně a zároveň zodpovědně". (PAVLOVSKÁ, In: Svobodová a kol., 2007, s.91)

Dramatická výchova se řadí mezi esteticko - výchovné předměty, spolu s výchovou literární, hudební, tělesnou (pohybovou) a výtvarnou. Tato pedagogická disciplína využívá při práci prostředky divadelního umění, jako je např. fikce, jednání postav, napětí ... Vyžaduje aktivitu žáků v situacích záměrně navozených učitelem, pracuje s prožitky žáků a mezilidskými vztahy.

V dramatické výchově se vychází z přirozené dětské napodobivé hry (hry „jako"), při níž se hráči a vše, co je do hry zahrnuto (tedy předměty, zvuky ...), stávají někým či něčím jiným, než jsou v reálném světě. Žáci se učí prožitkem, získávají zkušenosti v jednání - vstupují do rolí a situací, které si vyzkouší tzv. „nanečisto", čímž se připravují na jednání v různých situacích reálného života.

S dramatickou výchovou se děti mohou setkat již v naší v mateřské škole. Zde bývá využívána jako styl práce a pedagogický princip. Ve škole může být dramatická výchova zařazena jako samostatný předmět, jako pedagogický princip (styl práce, na kterém je založena celá výuka) nebo jako výuková metoda, využitelná v jakémkoli vyučovacím předmětu.

Co není dramatická výchova?

Dramatická výchova bývá často mylně zaměňována s nacvičováním scének a školních divadelních představení.

Hodiny dramatické výchovy mohou (ale nemusí) vyústit v divadelní inscenaci, prvotní však je vždy proces.

Dramatická výchova není sociálně psychologický výcvik. Nejde o přehrávání problémů v třídním kolektivu.

Nejedná se ani o nahodilý sled průpravných her a cvičení.

Lekce jsou vždy předem náležitě promyšleny a hry a cvičení jdou za sebou v logické návaznosti.

Něco málo o tanečně pohybové výchově (1. - 3. ročník):

Nejedná se o balet, ani o „tanečky", ale o rozvoj osobnosti žáka tanečně pohybovými prostředky. Ty vycházejí z přirozeného pohybu, nevyžadují speciální předpoklady, a jsou proto dostupné celé populaci žáků.

TPV využívá specifik tance k formování dětské osobnosti. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou dítěte. Harmonizuje fyzický vývoj dítěte. Rozvíjí tvořivost, citovost a citlivost a inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci. Učí na jedné straně spontaneitě – na druhé sebekázni. Rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě.

K naplnění těchto cílů je nezbytné věnovat pozornost čtyřem obsahovým okruhům, které prostupují veškeré konání a jsou obsaženy v nejrůznějších formách ve všem učivu.

Jsou to: Hledání místa, Rozvíjení inteligence těla, Původnost / originalita a Vytváření společenství.

Okruhy tvůrčích činností

Hledání tělesnosti jsou činnosti, jejich prostřednictvím žák hledá a poznává prostor svého těla, a které zprostředkují a vizualizují představu jeho fyzického propojení s prostorem, prostředím. Pocit poznání a uvědomění si svého těla v prostorovém kontextu vede k uvědomění si své jedinečnosti v rámci sounáležitosti s celkem – napojení se na řád věcí. Toto poznání doprovází úcta, pokora a svoboda.

Rozvíjení inteligence těla jsou činnosti směrující k rozvíjení přirozeného používání pohybu v závislosti na individuálních anatomických, fyziologických a psychologických předpokladech. Jedná se o dlouhodobý proces podmíněný vůlí, směřující ke kvalitám, rozvíjeným a získávaným v závislosti na záměru, talentu a inteligenci. Činnosti směřující k rozvíjení inteligence těla nejsou cestou mechanického opakování a drilu.

Původnosti jsou činnosti, které rozvíjejí osobnost žáka a během dlouhodobého procesu mu pomáhají hledat jedinečný způsob jeho vyjádření světa. Cílem skutečné původnosti (originality) není šokovat a upoutávat pozornost za každou cenu.

Je to cesta jedinečně uchopeného již existujícího tvarosloví. Cílem je pomáhat vyrůst osobnostem, které budou této původnosti schopny.

Vytváření společenství jsou činnosti, které evokují prožitek sounáležitosti a sdílení. Prožitek společenství je základní lidskou potřebou, kterou může tanec zprostředkovat. Tanec byl odjakživa součástí kmene, komunity, společnosti – svou prazvláštní silou může znovuobjevit a oživit radost z pocitu sounáležitosti a sdílení. Tím proměňovat způsob komunikace a působit proti odcizení a vykořenění.

V každé činnosti jsou určitým dílem zastoupeny všechny výše zmiňované okruhy.

Něco málo o tvořivé škole - činnostní učení (0. - 9. třídy):

Základním principem činnostního vyučování je probouzení zájmu (motivace) a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních materiálů a pomůcek. Činnostní učení je založeno na metodě objevování.

 • Krátce a často - každá činnost max. 5-8 min./vyuč. hod.
 • Pozitivní motivace a didaktický cíl - učitel i žák vědí, co a proč dělají
 • Zapojení každého žáka (individuálně-kolektivní výuka)
 • Hovor a vzájemná komunikace nad činnostmi
 • Využití co nejvíce smyslů (žákovské pomůcky – myšlenková přítomnost žáků)
 • Samostatné objevování (manipulace s předměty - AHA efekt, logické myšlení)
 • Individuální přístup (individualizace, diferenciace)
 • Analogie (od jednoduchého ke složitému)
 • Propojení učiva a života žáků (průřezová témata)
 • Pozitivní zpětná vazba (sebehodnocení, práce s chybou, úspěšnost)

Něco málo o třídě s aktivizačními prvky (1. - 3. třída PO, PZ,):

Aktivizační metody zlepšují proces výuky z metodického hlediska a dělají vyučování efektivnějším. Hlavním cílem aktivizačních metod je změnit statické metody v dynamické, vtáhnout žáky nenásilně do problematiky a zvýšit tak jejich zájem a danou problematiku.

Dalším cílem je snaha o změnu přístupu žáka k vyučování, tedy přeměnit jej z pasivního posluchače v partnera aktivně se zapojujícího do výuky.

Neméně důležitým cílem aktivizačních metod je naučit žáky spolupracovat s ostatními, podílet se na řešení různých problémových úloh a rozvíjet tak komunikační, prezentační a sociální dovednosti. Žáci se učí samostatnosti, zodpovědnosti a rozvíjí analytické a kritické myšlení a kreativitu.

Výuka pomocí aktivizačních metod také přispívá k lepší atmosféře ve třídě, která se stává přátelštější.

Cílem aktivizačních metod však není nahrazení klasického výkladu v podobě frontálního vyučování, ale jeho doplnění.

Aktivizační metody nelze použít ve všech fázích vyučování, zvláště jedná-li se o fázi shrnutí učiva, ucelení či jeho systematizace.

Ve třídách pracuje asistentka pedagoga, která je druhý pedagogický pracovník společně s třídní učitelkou a vykonává přímou pedagogickou činnost přímým působením na žáka, spolupracuje s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti a pomáhá při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků.

Zásadní a hlavní náplní práce asistentky:

 • výuka probíhá v učebně s pomůckami s jednotlivými ročníky (např. 3.třída -pracuje samostatně atd.)
 • výuka je z větší části postavena na didaktických pomůckách, které škola průběžně objednává nebo si je paní asistentka vytváří (Montessori pomůcky, pomůcky tvořivé školy - činnostní učivo.)
 • v učebně s pomůckami pravidelně žáci pracují s interaktivní tabulí
 • výuka je postavena na tom, co žák potřebuje procvičit, osvojit si, upevnit učivo probírané s třídní učitelkou, práce s žáky nadanými - rozšířená výuka
 • pravidelně a často se výuka prolíná s didaktickou hrou, která koresponduje s probíraným učivem

Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu. V těchto třídách není tak častá nezdravá soutěživost, jak tomu mnohdy bývá ve třídách homogenních.

Ve třídách nezvoní na začátku ani na konci hodiny. Některé hodiny jsou spojeny a vyučovány v blocích. Například český jazyk je propojen s mluvnicí, slohem a čtením s literaturou do 1,5h bloku a pak mají žáci 30 minut svačinovou přestávku. Na základě souhlasu se zákonnými zástupci žáků jsou děti hodnoceny slovně.Spolupráce žák + učitel + rodiče:

 • Vánoční trhy (pečení, zakoupí výrobek dětí – výtěžek)
 • Vánoční koncert
 • Prezentační dny v projektovém týdnu (účast rodičů během projektového týdne)
 • Den solidarity - setkání dětí + učitel + prarodiče žáků
 • Zahradní slavnost (zajištění pódia, stánky s občerstvením…)
 • Adventní tvoření věnců s vánoční atmosférou (rodiče s dětmi tvoří ve škole)
 • Dny otevřených dveří (podzim, jaro)

Soubory ke stažení

Odhlášení dítěte ze základního vzdělávání Stáhnout
Odhlašovací lístek Stáhnout
Plnění školní docházky v zahraničí Stáhnout
Pokračování v základním vzdělání Stáhnout
Posudek o zdravotní způsobilosti Stáhnout
Předběžná žádost třídy s prvky Montessori Stáhnout
Školní řád - pravidla pro hodnocení prospěchu a chování Stáhnout
Školní řád od 1. 9. 2023 Stáhnout
Žádost IVP Stáhnout
Žádost IVP sportovní zaměření Stáhnout
Žádost o odklad školní docházky Stáhnout
Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadu 23_24 Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy Stáhnout
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na více jak 2 dny Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování TV Stáhnout
Krátké zprávy
Zveřejněno: 13.5.2024
NUSLE DĚTEM

1.6.2024 Den dětí od 10.00 do 16.00 hodin Křesomyslův hájíček

https://www.facebook.com/events/467868405593099?locale=cs_CZ

Zveřejněno: 30.4.2024
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. tříd  2024/2025 najdete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZÁPIS

Zveřejněno: 9.4.2024
Volby členů školské rady

Vážení rodiče, na třídních schůzkách dne  23. 5. 2024 se uskuteční volby členů do školské rady. Podrobnější informace v sekci Školská rada.

Zveřejněno: 3.4.2024
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1.TŘÍDY A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DNE 18.6.2024

1.třída 2024/2025

0.ročník 2024/2025

Zveřejněno: 3.4.2024
Poslední třídní schůzky + volby do ŠKOLSKÉ RADY dne 23.5.2024 od 16,00h.
Zveřejněno: 3.4.2024
1.5. státní svátek, 2.5. - 4.5. 2024 ředitelské volno
Zveřejněno: 3.4.2024
Náhradní termín zápisu do 1.třídy dne 25.4.2024
Zveřejněno: 3.4.2024
ZÁPIS do 1.třídy 2024/2025 ve dnech 10.4.,11.4. od 14,00 - 18,00h
Zveřejněno: 5.2.2024
ZIMNÍ TÁBOR

Info naleznete v záložce třídy PO.

Zveřejněno: 4.9.2023
BULLETIN MŠ
Stránky tříd
Základní škola
0.ročník
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
PO
Školní družina
Oddělení A
Oddělení B
Oddělení C
Oddělení D
Oddělení E
Oddělení F
Mateřská škola
Berušky
Ježci
Kočičky
Šnečci
Tygříci
Žabičky

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Adresa:Sdružení 1080/2a, Praha 4, 140 00
IČO:613 845 18
DIČ:Nejsme plátci DPH
Ředitelka školy:Mgr. Romana Mrázková
E-mail:reditelka@zssdruzeni.cz
Web:www.zssdruzeni.cz
Datová schránka:jnhnbfx
Zřizovatel:Městská část Praha 4

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 222 201 200, MŠ 222 201 230
Mobil:(+420) 734 853 416, 734 853 417, MŠ 773 304 590

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zssdruzeni.cz
Ekonom:karasova@zssdruzeni.cz

Bankovní účty

Školné a kroužky:71710800/5500
Stravné:71710878/5500
Školní online pokladna:71710923/5500

Mapa

Mapa