Základní škola a mateřská škola Sdružení

VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Jsme šesti třídní mateřská škola, která je součástí právního subjektu: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080.

Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola má dva pavilony na pozemku mateřské školy a jeden na pozemku školy základní.

První pavilon na pozemku mateřské školy je hospodářský, kde je kuchyň, prádelna a kancelář zástupkyně ředitelky MŠ. Druhý pavilon patří dětem. V přízemí jsou třídy Šnečci a Kočičky, v prvním patře jsou třídy Ježci a Žabičky.

V pavilonu na pozemku základní školy jsou dvě třídy Berušky a Tygříci.

Ve školním roce 2019/2020 jsou děti umístěny do tříd následovně:

Berušky - děti ve věku 3 roky

Tygříci - děti ve věku 3 - 4 roky

Šnečci - děti ve věku   3 - 5 let 

Kočičky - děti ve věku  4 - 5 let 

Žabičky - děti ve věku   5 - 7  let - předškoláci

Ježci - děti ve věku 5 - 6 let - předškoláci

V mateřské škole o děti pečuje 12 kvalifikovaných učitelek a 7 správních zaměstnanců.

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "HRAJEME SI CELÝ ROK", který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Do ŠVP jsme zařadili PRVKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY. Každá třída si vytváří svůj vlastní třídní vzdělávací program, který je uzpůsoben konkrétní věkové skupině dětí.

Při práci s dětmi jsme vedeni snahou o jejich přirozený a harmonický rozvoj ve všech oblastech, usilujeme o naplnění všech jejich základních potřeb. Děti vedeme k samostatnosti, rozvíjíme jejich sociální dovednosti a znalosti z okolního světa. Témata volíme s ohledem na jednotlivá roční období a aktuální dění ve společnosti. V průběhu dne střídáme aktivity volné i řízené, dáváme dětem dostatek prostoru pro spontánní hru. Každý den chodíme s dětmi ven. K pobytu venku využíváme naši rozlehlou školní zahradu, kterou jsme částečně zrekonstruovali, chodíme na vycházky do okolí, popřípadě na různé výlety či exkurze vhodné k právě probíraným tématům.

 

Výše školného na školní rok 2020/2021 - 395,- Kč/měsíc

 

POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

 

 Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu, proto se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Podle §2910 OZ mateřská škola za škodu odpovídá, pouze pokud porušila své zákonné povinnosti a tím zavinila, že došlo ke škodě (např. nezabezpečila náležitý dohled nad dětmi). Mateřská škola má tedy objektivní odpovědnost s možností liberace (vyvinění).

-          Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, škola se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.

Pojem „náležitý dohled“ není nepřetržitý dohled, nepřetržité sledování dětí, je to dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.

Pokud mateřská škola neporušila svoji povinnost, za škodu neodpovídá.

V tomto případě bude úraz odškodněn z úrazového pojištění dítěte, má-li ho sjednané zákonnými zástupci. Nemá-li dítě žádné úrazové pojištění, úraz nebude odškodněn vůbec.

 

-          V případě, že mateřská škola zanedbala náležitý dohled a tím porušila svoji právní povinnost, odpovídá za škodu na zdraví dítěte a nejsou-li okolnosti vylučující poskytnutí plnění pojišťovny, škoda bude hrazena z pojištění mateřské školy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje MŠ rodičům zřídit dětem úrazové pojištění.

 

 

(Pozn.: Odpovědnost základní školy je konstruovaná jinak – základní škola odpovídá podle § 391 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce plně za újmu vzniklou žákovi při vyučování, nebo v přímé souvislosti s ním bez ohledu na zavinění (tj. odpovídá v každém případě i když neporušila své právní povinnosti). Základní škola má absolutní objektivní odpovědnost bez možnosti liberace tj. zákon nepřipouští možnost vyvinění se z odpovědnosti.)

 

 

JUDr. Miriam Wasserbauerová

Právník

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Úřad Městské části Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4 –Krč

Tel. 261 192 483

 

 

Nahoru